14. Česko-Slovenská študentská vedecká konferencia (ČSŠVK) vo fyzike sa bude konať v dňoch 2. a 3. mája 2024 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. ČSŠVK vo fyzike je určená pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia fyziky a príbuzných disciplín zo Slovenska a Českej republiky.

Študenti vyslaní svojou fakultou budú prezentovať výsledky svojej práce pred súťažnou porotou v jednej z predbežne zadefinovaných sekcií (je pravdepodobná úprava sekcií po ukončení registrácie súťažiacich):
1. Teoretická fyzika
2. Jadrová a subjadrová fyzika 
3. Fyzika kondenzovaných látok
4. Biofyzika a fyzika molekulárnych systémov
5. Fyzika Zeme a vesmíru
6. Aplikovaná fyzika
7. Všeobecná fyzika a didaktika fyziky

Nutnou podmienkou účasti na konferencii je

  • on-line registrácia a registrácia abstraktu práce na https://cssvk.science.upjs.sk/registracia/
  • odovzdanie súťažnej práce vo formáte, aký bol obvyklý z regionálneho kola ŠVK na Vašej univerzite.

Ubytovanie v termíne 2.5.2024 (príchod) – 3.5.2024 (odchod) poskytuje všetkým účastníkom organizátor konferencie.

Stravovanie v dňoch 2.5.2024 (obed), večerné občerstvenie a 3.5.2024 (obed) zabezpečuje organizátor v mieste konania konferencie.

Traja najlepší súťažiaci v sekciách získajú finančné ohodnotenie a jedna z prác bude navrhnutá na Cenu riaditeľa Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach.