10. ČSŠVK vo fyzike sa bude konať v dňoch 2. a 3. mája 2015 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. ČSŠVK vo fyzike je určená pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia fyziky a príbuzných disciplín.

Študenti vyslaní svojou fakultou budú prezentovať výsledky svojej práce pred súťažnou porotou v jednej z 5 sekcií (zoznam sekcií bol upravený po registrácii súťažiacich):
1. Teoretická fyzika a didaktika fyziky
2. Jadrová a subjadrová fyzika 
3. Fyzika kondenzovaných látok
4. Fyzika Zeme a vesmíru
5. Aplikovaná fyzika

Traja najlepší súťažiaci v sekciách získajú finančné ohodnotenie a jedna z prác bude navrhnutá na Cenu riaditeľa Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach.

10. ČSŠVK vo fyzike je podporená Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou a Slovenskou magnetickou spoločnosťou